تبلیغات
روستای دهشیر - یزد - بررسی گسل دهشیر

آشنایی با روستای دهشیر واقع در 90 کیلومتری غرب مرکز استان یزد به سمت استان فارس

بررسی گسل دهشیر
ن : م. د ت : چهارشنبه 8 آذر 1391 ز : 02:46 ق.ظ
گسل دهشیر -بافق از گسلهای قوی در استان یزد و حتی کشور محسوب می شه ..
بررسی ساختار گسل  دهشیر
گسل دهشیر در دامنه جنوبی رشته شیرکوه قرار دارد و روند آن تقریباً مشابه با روند گسل اصلی زاگرس می‌باشد. این گسل منطقه مهمی از نظر ظهور سنگ‌های آمیزه رنگین به شمار می‌رود. به سمت غرب و جنوب غربی این گسل، چاله‌های گاوخونی، ابرکوه و سیرجان به وجود آمده‌اند (نبوی، 1355). گسل دهشیر به طول حدود 350 کیلومتر با جهت شمال غربی- جنوب شرقی از نایین آغاز شده و تا حوالی سیرجان ادامه می‌یابد (بربریان، 1367). یکی از مهمترین ویژگی‌های این گسل به فعالیت نئوتکتونیک آن مربوط می‌شود. در اطراف گسل اصلی و حتی در طول گسل‌های فرعی وابسته به آن، جابجایی آبراهه‌های خشک در رابطه با حرکت عمدتاً راست لغز گسل‌ها اتفاق افتاده است. این پدیده از طریق مطالعه عکس‌های هوایی و اطلاعات ماهواره‌ای و نقشه‌های مغناطیس هوایی منطقه کاملاً مشخص می‌شود. از سوی دیگر، رسوبات مزوزوییک و سنگ‌های آذرین نفوذی سنوزوییک در طول این گسل، مراحل دگرسانی هیدروترمال را که نشانه فعالیت تکتونیکی است نشان می‌دهند. فعالیت‌های هیدروترمال احتمالاً در اوایل کواترنر به خاطر دوباره فعال شدن عمل گسل تحت اثر حرکات کوهزایی بعد از پاسادنین روی داده‌اند. در طول منطقه گسلی، مخروط‌های آبرفتی جوان، در بالای مخروط‌های قدیمی‌تر شکل گرفته‌اند که این امر نشانه‌ای از بالا آمدگی منطقه آبگیر در منطقه گسلی می‌باشد. یک چنین پدیده‌های مورفولوژیکی بر روی هم نشان‌دهنده عملکرد جدید گسل دهشیر به شمار می‌روند. چشمه‌های تراورتن‌زا و گنبدهای مربوطه در طول گسل به چشم می‌خورند که اکثراً در طول درزهای تکتونیکی وابسته به آن پدید آمده‌اند. این درزها به موازات گسل اصلی کشیده شده‌اند. شاهد دیگر از حرکات تکتونیکی در این زون، با جبهه تند و مشخص کوه‌ها و تپه‌های مشرف بر گسل مشخص می‌شود. چنین پدیده‌ای را می‌توان در مناطقی از قبیل مزرعه عبدالله و غرب اکبرآباد مشاهده کرد که در این نقاط تراورتن‌های مسطح بریده شده و ایجاد پرتگاه کرده‌اند اما در مناطق مشرف بر چاله‌های کویری عملکرد گسل موجب ایجاد اختلاف ارتفاع شده است. در برخی نقاط خط گسل لایه‌های تراورتن را قطع کرده که نشان‌دهنده حرکت راستگرد با مؤلفه قائم است. گسل دهشیر، از دیدگاه لرزه‌شناسی، دارای ویژگی لرزه‌ای ساکن است که نشانه‌ای از زمین لرزه بزرگ مقیاس در محدوده آن مشاهده نمی‌شود (بربریان، 1967). با این وجود، برای داشتن یک دیدگاه محکم در مورد احتمال فعالیت آینده آن نیاز به مطالعه دقیق‌تر وجود دارد. هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل نحوه عملکرد این گسل و اثرات ژئومورفولوژیک آن در منطقه است.

 تفسیر نقشه آنومالی ناحیه‌اى و باقیمانده منطقه

در بخش شرقى نقشه‌هاى ادامه فراسوآباده در تراز‌هاى پایین، دو مرز تند و طویل با گرادیان تیز وجود دارد که معرف دو گسل بزرگ دهشیر وتوران‌پشت مى‌باشند وکاملاً منطبق برگسل‌هاى موجود بر روى نقشه‌هاى زمین‌شناسى و تصاویر ماهواره‌اى مى‌باشند و چون این مرز در نقشه‌هاى ادامه فراسو در تراز‌هاى بالاتر نیز مشاهده مى‌شود حکایت از عمقى بودن و پى‌سنگى بودن این گسل‌ها مى‌باشد(شکل4).

در جنوب‌شرقى‌ گسل دهشیر در نقشه‌هاى ادامه فراسوآباده در تراز‌هاى پایین دو مرز تند با گرادیان تیز دیگر نیز وجود دارد که منطبق بر گسل‌هاى  دیزان و شهر‌بابک مى‌باشند همچنین در بخش شمال‌غربى‌گسل دهشیر نیز سه مرز تند با گرادیان تیز وجود دارد که منطبق برسه گسل دیگر مى‌باشند البته تمام این مرز‌ها (گسل‌ها) در نقشه‌هاى ادامه فراسو در تراز‌هاى بالاتر بتدریج محو مى‌گردند که حکایت از سطحى بودن آنها مى‌باشد(شکل4).

نقشه‌آنومالی باقیمانده آباده، هم به روش برازش چند جمله‌ای و هم به روش ادامه فراسو تهیه شده‌که شباهت زیادى با هم دارند(اشکال5 و6). در قسمت جنوب شرقی این نقشه‌ها یک آنومالی(A ) مشاهده ، که با توجه به نقشه زمین شناسی، مربوط به افیولیت‌های منطقه می‌باشد بررسى‌هاى صحرایى نشان مى‌دهد که عملکرد گسل‌هاى توران‌پشت و دیزان و شهر‌بابک بیشتر بصورت گسل‌هاى معکوس با مولفه راستگرد منجر به بالا آمدن پى‌سنگ و رخنمون افیولیت‌ها گشته که وجود آنومالى A در بخش جنوب‌شرقى گسل دهشیر در نقشه‌هاى آنومالى باقیمانده آن‌را تایید مى‌کند. در بخش‌ غربى گسل دهشیر نیز آنومالى دیگرى(‌ ) مشاهده که بنا به دلایل ذیل این دو آنومالى، یک آنومالى واحد بوده‌ که در طول زمان توسط گسل دهشیر جابجا شده‌اند.

1- از نظر هندسى شباهت زیادى بین شکل دوآنومالى A  و دربخش شرقى و غربى گسل دهشیر وجود دارد.

 2- دوآنومالىA   و به آنومالى‌هاى کوچکترى تقسیم مى‌شوند که از نظر موقعیت نسبت به همدیگر در دو طرف گسل کاملاً مشابه مى‌باشند.

3- دوآنومالى  A واز نظر لیتولوژى شبیه هم مى‌باشند بعبارتى در بخش شرقى گسل دهشیر  افیولیت‌ها رخنمون گسترده‌اى داشته(آنومالىA) لیکن در بخش غربى آن  افیولیت‌ها در چند

 

 

محل به‌صورت پراکنده رخنمون دارند(آنومالى) ولى از نظر واحد‌هاى سنگ‌شناسى کاملاً مشابه مى‌باشند.

4- مکانیسم گسل دهشیر با توجه به بررسى ساختارهاى ایجادشده در اطراف آن از جمله محور و سطح محورى چینها، جابجایى‌آبراهه‌ها، شکستگى‌هاى‌ریدل‌ و آنتى‌ریدل، درزه‌هاى کششى، تورق‌ها، دایک‌‌ها، و نهایتاً وضعیت تنش در منطقه بصورت یک گسل امتداد‌لغز راستگرد بوده که در بعضى قسمت‌ها داراى مولفه معکوس نیز مى‌باشد که دراینجا نیز جابجایى آنومالى‌ها در دو سوى گسل دهشیر عملکرد راستگرد آنرا مورد تایید قرار مى‌دهند.

 5- در این تحقیق میزان جابجایى گسل دهشیر با توجه به جابجایى دو آنومالى A  و   بطور میانگین حدود 60 کیلومترتخمین زده مى‌شود که با اندازه‌گیرى‌هاى قبلى نیز همخوانى دارد. به‌عقیده عمیدى‌گسل دهشیر رسوبات کرتاسه بالایى را حدود 50 کیلومتر جابجا کرده است[3] بعلاوه اخیراً با توجه به شواهد فعالیت‌هاى کواترنرى کل جابجایى در طول گسل دهشیر 15± 65 کیلومتر برآورد شده است[7].

البته افزایش شدت آنومالى‌ها در بخش شرقى نسبت به بخش غربى را مى‌توان مرتبط با گدازه های آتشفشانى منطقه دانست که در افزایش میدان مغناطیسی مؤثرهستند.

◊◊◊◊◊◊◊

نتیجه گیرى :

با توجه به آنچه یاد شده، دست‌آورد‌هاى این پژوهش را مى‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد.

1-      گسل دهشیر و توران‌پشت در نقشه‌هاى ادامه فراسو تا تراز‌هاى بالاتر نیز مشاهده مى‌شود که این حکایت از عمقى بودن و پى‌سنگى بودن این گسل‌ها مى‌باشد.

2-      گسل‌هاى توران‌پشت و دیزان و شهر‌بابک بیشتر بصورت گسل‌هاى معکوس با مولفه راستگرد منجر به بالا آمدن پى‌سنگ و رخنمون افیولیت‌ها گشته که وجود آنومالى A در بخش جنوب‌شرقى گسل دهشیر در نقشه‌هاى آنومالى باقیمانده آن‌را تایید مى‌کند

3-      در نقشه آنومالی باقیمانده آباده جابجایى آنومالى‌ها (A  و ) دردو سوى گسل دهشیر عملکرد راستگرد آن ‌را تایید مى‌کنند.

4-      میزان جابجایى گسل دهشیر با توجه به اندازه‌گیرى‌هاى انجام شده بطور میانگین حدود 60 کیلومترتخمین زده مى‌شود.
.:: نظرات ::.


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
Cialis online پنجشنبه 15 آذر 1397 11:40 ب.ظ

Excellent information. Many thanks!
cialis manufacturer coupon acheter cialis meilleur pri cialis with 2 days delivery chinese cialis 50 mg cialis 30 day sample cialis rezeptfrei sterreich only now cialis for sale in us price cialis best comprar cialis 10 espa241a can i take cialis and ecstasy
buy cialis online no prescription چهارشنبه 14 آذر 1397 10:40 ق.ظ

This is nicely expressed. !
cialis italia gratis tesco price cialis order cialis from india get cheap cialis cialis soft tabs for sale buy cialis look here cialis cheap canada cheap cialis cialis savings card try it no rx cialis
Cialis canada سه شنبه 13 آذر 1397 12:16 ب.ظ

Appreciate it, Loads of content!

cialis prezzo in linea basso effetti del cialis cialis canada on line generic for cialis cialis australia org purchase once a day cialis cialis 30 day sample what is cialis cialis pas cher paris preis cialis 20mg schweiz
buy cialis usa سه شنبه 13 آذر 1397 12:43 ق.ظ

Nicely put, Thank you.
5 mg cialis coupon printable cialis generico en mexico cialis ahumada low dose cialis blood pressure cialis 5mg prix cialis prices cialis cipla best buy cialis prices trusted tabled cialis softabs we recommend cialis info
buy generic cialis دوشنبه 12 آذر 1397 11:44 ق.ظ

Wow loads of very good info!
recommended site cialis kanada cialis usa cost enter site very cheap cialis cialis 5 mg buy cialis daily new zealand cialis 5 mg funziona cialis uk cialis pas cher paris cialis daily tadalafil 20mg
buy cialis online no prescription جمعه 9 آذر 1397 12:10 ب.ظ

Amazing loads of useful information.
cialis bula only best offers cialis use achat cialis en itali generic cialis at walmart ou trouver cialis sur le net cialis billig generic cialis tadalafil pastillas cialis y alcoho we recommend cialis info brand cialis generic
buy cialis online cheap جمعه 9 آذر 1397 12:44 ق.ظ

Tips certainly taken.!
no prescription cialis cheap cialis prezzo in linea basso purchasing cialis on the internet 40 mg cialis what if i take cialis price thailand low cost cialis 20mg legalidad de comprar cialis generic cialis 20mg uk cialis patentablauf in deutschland when can i take another cialis
Buy generic cialis پنجشنبه 8 آذر 1397 01:23 ب.ظ

You actually explained this exceptionally well.
deutschland cialis online cialis generico postepay enter site very cheap cialis no prescription cialis cheap import cialis click here take cialis cialis daily new zealand cialis daily dose generic viagra cialis levitra cialis 100 mg 30 tablet
Cialis online پنجشنبه 8 آذر 1397 01:00 ق.ظ

Amazing plenty of valuable tips!
cialis 30 day sample precios de cialis generico cialis daily reviews order a sample of cialis cialis name brand cheap cialis 20 mg cut in half precios cialis peru cialis 5 mg schweiz brand cialis generic cialis pills boards
Generic cialis چهارشنبه 7 آذر 1397 12:39 ب.ظ

You made your point.
cialis sicuro in linea cialis tablets australia price cialis wal mart pharmacy buy cialis online cheapest cialis generika effetti del cialis when will generic cialis be available cialis prezzo di mercato try it no rx cialis deutschland cialis online
Cialis prices چهارشنبه 7 آذر 1397 12:36 ق.ظ

You have made your point.
cialis for sale cipla cialis online viagra cialis levitra buy cialis online legal cialis 200 dollar savings card bulk cialis cialis taglich cialis arginine interactio cialis sicuro in linea cialis tadalafil online
buy levitra پنجشنبه 19 مهر 1397 12:52 ق.ظ

You actually revealed that adequately.
vardenafil buy levitra buy levitra 10mg levitra prices vardenafil 20mg buy levitra generic cheap 20mg levitra levitra vardenafil 20mg cheap 20mg levitra
buy cialis cheap سه شنبه 10 مهر 1397 12:48 ق.ظ

Excellent posts. Appreciate it!
cialis patent expiration cialis 5 mg funziona i recommend cialis generico we use it cialis online store cialis canada on line buy cialis sample pack cialis price in bangalore warnings for cialis cialis canadian drugs cialis patent expiration
Cialis prices شنبه 7 مهر 1397 10:55 ب.ظ

Thank you, Quite a lot of knowledge!

cialis uk next day cialis generisches kanada buy cialis walgreens price for cialis cialis prezzo di mercato cialis en mexico precio the best choice cialis woman cialis pills in singapore buying cialis overnight prezzo cialis a buon mercato
cialisvi.com شنبه 7 مهر 1397 07:26 ب.ظ

Perfectly expressed of course! !
achat cialis en itali cialis great britain cialis kaufen wo when can i take another cialis what is cialis canadian cialis cialis free trial cheap cialis 40 mg cialis what if i take buy original cialis
cialisvbuy.com چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:21 ب.ظ

Lovely material, Thanks a lot!
cialis in sconto no prescription cialis cheap cialis flussig we recommend cialis best buy cialis vs viagra buy name brand cialis on line prices for cialis 50mg cialis 5 effetti collaterali cialis diario compra estudios de cialis genricos
http://cialisvbuy.com/ پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:54 ق.ظ

Wow a lot of beneficial material.
prix cialis once a da trusted tabled cialis softabs cialis savings card ou trouver cialis sur le net cialis venta a domicilio viagra cialis levitra cialis cost cialis rezeptfrei cialis 10 doctissimo click now buy cialis brand
canadian pharmacies online سه شنبه 13 شهریور 1397 05:06 ب.ظ

This is nicely expressed. !
pharmacy canada reviews canadian pharmacy no prescription how safe are canadian online pharmacies canada pharmacies account canadian online pharmacies reviews pharmacy times buy viagra 25mg canadian pharmacycanadian pharmacy prescription drugs without prior prescription canadian rx world pharmacy
where can i buy viagra online سه شنبه 13 شهریور 1397 02:28 ق.ظ

You actually reported that well!
buy cheap viagra uk buy viagra locally can u buy viagra over the counter buy online viagra pharmacy viagra prices buy viagra online without a prescription buy generic viagra paypal online order viagra safe place to buy viagra online uk buy viagra online without prescription with overnight delivery
Cialis online دوشنبه 12 شهریور 1397 06:56 ب.ظ

Factor clearly taken!!
trusted tabled cialis softabs cialis 20mg cialis online napol viagra cialis levitra wow look it cialis mexico we recommend cialis info ou trouver cialis sur le net cialis generico online order generic cialis online prix de cialis
viagra online سه شنبه 23 مرداد 1397 02:37 ق.ظ

Incredible all kinds of valuable advice!
how to buy viagra safely online cheap online pharmacy uk cheap viagra online usa where can i purchase viagra online how can you buy viagra online online prescription for viagra viagra for sale can you buy viagra at walmart buy viagra walgreens viagra side effects
Cialis prices یکشنبه 21 مرداد 1397 08:29 ب.ظ

Whoa lots of awesome tips!
cialis venta a domicilio cialis generisches kanada tadalafil enter site natural cialis i recommend cialis generico cialis cost cialis ahumada cialis tadalafil online cialis rckenschmerzen look here cialis order on line
Online cialis پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 02:50 ق.ظ

You actually revealed this terrifically.
how to buy cialis online usa low cost cialis 20mg cialis name brand cheap cheap cialis cialis prezzo in linea basso generico cialis mexico where to buy cialis in ontario cialis patent expiration enter site 20 mg cialis cost weblink price cialis
Buy cialis جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:13 ب.ظ

Good postings. Regards!
we like it safe cheap cialis 40 mg cialis what if i take cialis super acti miglior cialis generico cialis baratos compran uk i recommend cialis generico cialis name brand cheap cialis efficacit cialis super acti viagra or cialis
Viagra pills سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:00 ق.ظ

Good data. Thank you!
how to get cheap viagra where can i buy cheap viagra buy viagra sildenafil cheap online pharmacy no prescription how can i buy viagra without seeing a doctor buy generic viagra without prescription buy viagra jelly buy levitra generic viagra purchase sildenafil uk online
Buy generic cialis جمعه 17 فروردین 1397 05:55 ب.ظ

Nicely put. Cheers!
cialis tadalafil cialis australia org tadalafilo cialis prices cialis usa cost cialis generico milano try it no rx cialis ou acheter du cialis pas cher cialis prezzo di mercato buy brand cialis cheap
Buy cialis online جمعه 3 فروردین 1397 01:22 ب.ظ

Amazing many of excellent information!
cialis 100mg suppliers cialis et insomni where to buy cialis in ontario callus free generic cialis click here to buy cialis only best offers 100mg cialis we like it cialis soft gel generic cialis with dapoxetine acheter du cialis a geneve
CialisTeefs یکشنبه 27 اسفند 1396 08:46 ب.ظ

Kudos. Numerous write ups.

prix de cialis cialis online holland cialis en mexico precio buy brand cialis cheap rx cialis para comprar viagra vs cialis vs levitra cialis 5mg billiger venta cialis en espaa cialis qualitat how to buy cialis online usa
barbiemcghay.weebly.com سه شنبه 17 مرداد 1396 11:28 ق.ظ
Fastidious replies in return of this matter with solid arguments
and describing everything about that.
Foot Problems شنبه 14 مرداد 1396 04:47 ق.ظ
I will right away snatch your rss as I can't to find
your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any?
Please permit me know in order that I could subscribe.
Thanks.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
 

Powered By mihanblog.com Copyright © by http://dehshiri.mihanblog.com
This Themplate  By Theme-Designer.Com